Program NEW DAY PRAISE - SATURDAY
00:00 - 00:00
07:15 - 08:00